Vải T/C 65/35 màu trắng, vải T/C 65/35 màu trắng In chữ làm ruột chăn, lót chần