Vải T/C 83/17 màu trắng, vải T/C 83/17 màu trắng In chữ làm ruột chăn, lót chần